Wójt Gminy Osieczna ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Osieczna. Konkurs kierowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na obszarze Gminy Osieczna, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

 

OGŁOSZENIE, wzór oferty, wzór sprawozdania, wzór umowy

Zarządzenie Wójta Gminy Osieczna, załącznik do Zarządzenia

INFORMACJE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ - TUTAJ