Wójt Gminy Osieczna podaje do wiadomości, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5 - letnim (2015 - 2019) opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 -  2019.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempu i trendu zachodzących w nim zmian. Prace w poszczególnych latach obejmują 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych sieci 4x4 km. Prace terenowe w każdym roku 5 - letniego cyklu będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.Wykonawcą prac będzie przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.