baner rpo lq

 

DSC 0839

W dniu 1 lipca 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osieczna a Konsorcjum firm: NADZORY-GL Grzegorz Leszman ze Starogardu Gdańskiego, NAVICON Joanna Rzepka z Nowej Wsi Rzecznej i PRACOWNIA PROJEKTOWA Sławomir Partyka ze Starogardu Gdańskiego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna”.

Głównym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest koordynacja działań zapewniająca realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, weryfikacja dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawców  oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych.

Wartość umowy wynosi 467.400 zł brutto.

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Osieczna” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.