GMINA OSIECZNA


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.02.2021 r.


Urząd Gminy Osieczna informuje, iż w związku z rosnącymi kosztami usług za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rady Gminy Osieczna Uchwałą Nr XXIII/128/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku podjęła decyzję o wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki tej opłaty jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny kształtują się następująco:

35,00 zł za mieszkańca w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jednego mieszkańca,

70,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwóch mieszkańców,

105,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzech mieszkańców i więcej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się opłatę podwyższoną i wynosi ona:

105,00 zł za mieszkańca w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez jednego mieszkańca,

210,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez dwóch mieszkańców,

315,00 zł w przypadku zamieszkiwania danej nieruchomości przez trzech mieszkańców i więcej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 25 danego miesiąca. 

Ponadto Uchwałą Nr XXIII/129/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Rada Gminy Osieczna określiła nowy wzór Deklaracji (zał. nr 1 do uchwały) za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z tą uchwałą, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wzoru deklaracji do jej dostarczenia do Urzędu Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna.

W przypadku dostarczenia deklaracji osobiście do Urzędu Gminy Osieczna (z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2) składamy ją do skrzynki pocztowej umieszczonej na parterze budynku Urzędu.

Ponadto jeżeli na danej nieruchomości znajduje się kilka lokali mieszkalnych właściciel nieruchomości składa dodatkową deklarację z określeniem ilości tych lokali (stanowi ona zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy).

Wszelkie informacje na temat sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 58 588 14 68 wew. 16.

Urząd Gminy Osieczna informuje również, że uchwałą Nr XXI/114/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku uległa zmianie ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wynosi ona:

181,90 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

727,60 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku tych nieruchomości opłata jest wnoszona do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy. 

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.02.2021 r.)

 • Do pobrania: 
 1. Nowy wzór deklaracji (plik .pdf)
 2. Załącznik do wzoru deklaracji (plik .pdf)

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


 

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (obowiązuje od 01.01.2020 r.)

 

Uchwały Rady Gminy:

 1. Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 2. Uchwała nr XIII/63/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna.
 3. Uchwała nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwała nr XIV/74/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/65/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XIII/66/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Osieczna z dnia 26 października 2016 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Uchwała nr XIII/67/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała nr XIV/75/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała nr XIV/76/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Uchwała nr XIV/77/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Osieczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2020 r.


 ZMIANA W OPŁACIE ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

URZĄD GMINY OSIECZNA INFORMUJE

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XIII/62/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 32 zł / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 64 / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 87 zł / m-ąc

W przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka tej opłaty wynosi:

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę – 64 / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 2 osoby – 128 / m-ąc

- od gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 3 osoby i więcej – 174 zł / m-ąc

Uległa również zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłatę wnosi się z góry bez uprzedniego wezwania do 25 dnia każdego miesiąca

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Osieczna Nr XIV/75/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości, wykorzystywanej cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka tej opłaty wynosi:

1) 169,30 za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2) 677,20 za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

UWAGA

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Osieczna z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nowa stawka w 2021 roku wynosi:

1) 181,90 zł/rok jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny

2) 727,60 zł/rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

Opłatę w przypadku tych nieruchomości wnosi się do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy.


 Do pobrania WZORY DEKLARACJI:

 1. DO-1 (plik .pdf)
 2. DO-2 (plik .pdf)
 3. DO-3 (plik .pdf)

ulotka odpady gm osieczna 2018


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Konwalska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

www: http://starylas.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok


Do pobrania:

 1. Poziomy recyklingu 2017-2018
 2. Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
 3. Punkty Zbierania odpadów z folii, sznurka oraz odpadów powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2017
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2018
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Osieczna za rok 2019

 

Ewidencja umów:

 1. Ewidencja umów (plik .pdf)

 


 

Więcej informacji na BIP Urzędu Gminy Osieczna - Zakładka "Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Osieczna"

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji