GMINA OSIECZNA

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

 

WFOSiGW wersja kolor 01

I "ABC O AZBEŚCIE"

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.


Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).


W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Główne cele Programu to:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

 

 

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu – http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu
Broszura Co z tym Azbestem? – http://gajanet.pl/main_libs/files/assets/1/usuwanie_azbestu-pub/polaczona.pdf
Baza azbestowa – www.bazaazbestowa.gov.pl
Federacja Zielonych GAJA – http://gajanet.pl/projekty/kampania-antyazbestowa/ , http://bezazbestu.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - www.wfos.gdansk.pl

 

azbest

 

usuniecie azbestu i co w zamian

 

II ARCHIWUM AZBESTOWE


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Z TERENU GMINY OSIECZNA
KONKURS AZBEST (edycja 2021)

W związku z ogłoszeniem konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021) ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 18 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Dofinansowania zadania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Koszt dofinansowania zadania i zasady określone są w regulaminie konkursu.

Właściciel odpadu zobowiązany jest posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiający porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy podać ilość płyt azbestowo- cementowych w mlub w kg.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy – Henryk Krawczak tel. (58) 5881468 wew. 19.

Załączniki:


 

KONKURS AZBEST (edycja) 2020

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 26 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwotę dofinansowania zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Kwota dofinansowania zadania zgodnie z regulaminem konkursu

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy – Wiesław Procek tel. (58) 5881468 wew. 19.

Do pobrania:

 1. Wniosek (plik .pdf)
 2. Oświadczenie wnioskodawcy (plik .pdf)
 3. Karta oceny (plik .pdf)
 4. Regulamin konkursu (plik .pdf)
 5. Obowiązki wykonawcy prac (plik .pdf)

 

KONKURS AZBEST 2020

Rozliczenie umowy dotacji nr WFOŚ/D?III-21/4077/2020/AZBEST-2020 z dnia 08 września 2020r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna (edycja 2020)”.w oparciu  o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Zadanie zrealizowano w ramach konkursu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Gmina Osieczna informuje, że zgodnie z w/w umową czynny udział potwierdziło ostatecznie 10 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażających zgodę na uczestnictwo w ogłoszonym konkursie. W ramach zadania zostało zdemontowanych 1 376 m2 powierzchni pokrycia dachowego. Razem masa wyrobów azbestowych, które przetransportowani i poddano unieszkodliwieniu wyniosła 22,820 Mg. Poniesione koszty kwalifikowane wyniosły 6 846,00 zł. Dotacja z WFOŚ w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania wyniosła 6 846,00zł. Udział dotacji z WFOŚ w Gdańsku w koszcie kwalifikowanym wyniósł 100%.

Gmina Osieczna przeprowadziła szereg działań informacyjno–edukacyjnych dotyczących szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest:

- rozpowszechniono ulotki informacyjne w szkołach na terenie Gminy Osieczna oraz za pomocą Sołtysów Sołectw mieszkańcom,

- na stronie internetowej Gminy Osieczna umieszczono szczegółowe informacje dot. szkodliwości azbestu informując mieszkańców o programach usuwania azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania,

- informacje o szkodliwości azbestu przekazywane są również podczas odbywających się zebrań sołeckich z mieszkańcami,

- wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco informują mieszkańców o możliwości usunięcia azbestu z ich posesji i możliwościach skorzystania z dofinansowania.

Podsumowanie w latach: 2014 – 2020.

Gmina Osieczna informuje o zrealizowaniu w 2014 r. , 2015 r. , 2016 r. , 2017 r .i 2020r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja 2014 , 2015 , 2016, 2017 i 2020”
Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, 
a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 19.908,00 zł (edycja 2014 , 2015 i 2016, 2017 i 2020 r. łącznie)

Edycja 2014 dofinansowanie 1.362,00 zł   usunięto 1,94 Mg

Edycja 2015 dofinansowanie 4.440,40 zł , usunięto 7,83 Mg

Edycja 2016 dofinansowanie 4.770,00 zł , usunięto 6,87 Mg

Edycja 2017dofinansowanie 2.490,00 zł , usunięto 4,752 Mg

Edycja 2020 dofinansowanie 6 846,00 zł, usunięto 22,820 Mg
W ramach zadania zostało zdemontowane 44,214 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.

 

Zamieszczono na stronie internetowej gminy Osieczna
http://gminaosieczna.eu w zakładce „Program usuwania azbestu”
dnia 01 grudnia 2020 r.


KONKURS AZBEST (edycja) 2018

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018) ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 24 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg). 

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy –Wiesław Procek  tel. (58) 5881468 wew. 19

Do pobrania:

 1. Wniosek (plik .pdf)
 2. Karta oceny (plik .pdf)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy (plik .pdf)
 4. Regulamin konkursu (plik .pdf)

 

KONKURS "AZBEST 2017"

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017) ogłoszonego przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.gminaosieczna.eu w zakładce "Program usuwania azbestu"

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Do kosztów kwalifikowanych Funduszu nie zalicza się podatku VAT.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy – Wiesław Procek  tel. (58) 5881468 wew. 19.

Załączniki:

 1. Wniosek
 2. Ogłoszenie
 3. Regulamin konkursu
 4. Karta Oceny
 5. Oświadczenie wnioskodawcy
 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
 7. Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Osieczna  informuje o zrealizowaniu W 2017 r.  zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja  2017” Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynikające z Programu Piorytowego NFOŚ i GW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM  – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest „

Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Czynny udział potwierdziło  ostatecznie 2  właścicieli nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażających  zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 3.326,00 zł. kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosił 2.490,00 zł co stanowiło 74,86 % kosztów poniesionych na realizację zadania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 40% powyższej kwoty.                                 

W ramach zadania zostało zdemontowane 4,752 Mg ( 420,00 m³) pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie  zostało przekazane do unieszkodliwienia. 


KONKURS AZBEST 2016

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016) ogłoszonego przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.gminaosieczna.eu 

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela pracownik Urzędu Gminy – Wiesław Procek  tel. (58) 5881468 wew. 19.

Załączniki:

 1. Wniosek
 2. Ogłoszenie
 3. Regulamin konkursu
 4. Karta Oceny
 5. Oświadczenie wnioskodawcy
 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
 7. Zgłoszenie zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

 

ZREALIZOWANE ZADANIE 2016

Gmina Osieczna  informuje o zrealizowaniu W 2016 r.  zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja  2016”Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynikające z Programu Piorytowego NFOŚ i GW pn.”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne .Część 2)- Usuwanie wyrobów zawierających azbest”oraz „SYSTEM  –Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) Usuwanie wyrobów zawierających   azbest „

Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Czynny udział potwierdziło  ostatecznie 2  właściciel nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażających  zgodę na uczestnictwo w w/w konkursieKoszt kwalifikowany zadania wynosił 5.616,00 zł. kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosił 4.770,00 zł co stanowiło .85% kosztów poniesionych na realizację zadania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 50% powyższej kwoty.

W ramach zadania zostało zdemontowane 6,87 Mg ( 520,00 m³) pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie  zostało przekazane do unieszkodliwienia.

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne dotyczące szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest poprzez rozpowszechnienie ulotki informacyjnej .

Ulotkę rozprowadzono w szkołach na terenie gminy oraz za pomocą Sołtysów Sołectw mieszkańcom. 


KONKURS AZBEST 2015

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2015) ogłoszonego przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 27 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

wniosek

regulamin

karta oceny

oświadczenie

zgłoszenie zamiary budowy - załącznik Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ZASADY DOFINANSOWANIA

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% jego kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg). 


KONKURS AZBEST 2014

W związku z konkursem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa      pomorskiego” (edycja 2014) ogłoszonego przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuję, że mieszkańcy Gminy Osieczna zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie wniosków o dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do dnia 15 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Osieczna.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg). 


Pliki do pobrania:


 III ZREALIZOWANE ZADANIA

 2015 rok i 2014 rok

 

Gmina Osieczna informuje o zrealizowaniu w 2014 r. i 2015 zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja 2014 i 2015”
Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Czynny udział potwierdziło ostatecznie 3 właściciel nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażający zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła  5.802,00 zł (edycja 2014 i 2015 łącznie ) co stanowiło 85% kosztów poniesionych na jego realizację.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 59% powyższej kwoty.

Edycja 2014 dofinansowanie 1.362,00 zł usunięto 1,94 Mg

Edycja 2015 dofinansowanie 4.440,40 zł , usunięto 7,83 Mg


W ramach zadania zostało zdemontowane 9,77 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.


 

Dotacja na dofinansowanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gmina Osieczna  informuje o zrealizowaniu w  2014 r. , 2015 r. , 2016 r. i 2017 r.   zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna edycja 2014 , 2015  , 2016 i 2017”
Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Czynny udział potwierdziło  ostatecznie 2  właściciel nieruchomości z terenu gminy Osieczna wyrażający zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła  13.062,00 zł (edycja 2014 , 2015 i 2016 i 2017 r.  łącznie ) co stanowiło 85% kosztów poniesionych na jego realizację .Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 59% powyższej kwoty.

Edycja 2014 dofinansowanie 1.362,00 zł   usunięto 1,94 Mg

Edycja 2015 dofinansowanie 4.440,40 zł , usunięto 7,83 Mg

Edycja 2016 dofinansowanie 4.770,00 zł , usunięto 6,87 Mg

Edycja 2017dofinansowanie  2.490,00 zł , usunięto 4,752 Mg

W ramach zadania zostało zdemontowane 21,394 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie  zostało przekazane do unieszkodliwienia

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji