O B W I E S Z C Z E N I E

W ó j t   G m i n y    O s i e c z n a    na podstawie  Uchwały       Nr XXXVI/193/2014  Rady Gminy Osieczna   z dnia 06 listopada 2014 r.  ogłasza taryfy  opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

     1 m ³ dostarczanej wody  2,51 zł ( netto) + VAT

 
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                            /-/ mgr Stanisław Stosik