Urząd Gminy Osieczna przypomina, że właściciele nieruchomości, na których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy, korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informujemy, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z wymienioną ustawą, w przypadku podjęcia przez gminę czynności kontrolnych władający nieruchomością ma obowiązek przedstawić umowę zawartą z uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz ścieków oraz dowody opłat za wykonaną usługę.

Na terenie Gminy Osieczna zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych posiadają:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
  „POZ-TRANS” Przemysław Pozorski
  ul. Rzepiczna 2
  89-504 Legbąd
  tel. 696 017 716

 • Z.U.L Antoni Ossowski
  Starzyska 1
  83-242 Osieczna
  tel. 691 932 520

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
  Wiesław Szczygielski
  ul. Kociewska 30
  83-240 Ocypel
  tel. 694 572 191